Inrichting van de stichting

Voorzitter: Jorick de Quaasteniet

Secretaris: Jonne Verhoog

Penningmeester: Arnout Schaap

Het bestuur van de stichting is verkozen en moet zich volgens de statuten neergelegd bij

Notaris Wijts & ten Brink te Haarlem houden aan de geldende regels o.a.

verkiezingstermijnen.

 

Ten tijde van de oprichting hebben alle bestuursleden een VOG-verklaring overlegd en zal

een nieuw bestuurslid ook de verplichting hebben een VOG-verklaring te overleggen. Dit

geld ook voor gezichtsbepalende personen betrokken bij de stichting.

 

De statuten opgesteld door notaris Wijts & ten Brink te Haarlem maakt dat het bestuur altijd

in meerderheid moet beslissen over het vermogen van de stichting.

Doelstelling

Algemeen geldt dat we door het brede spectrum van thema’s een breed publiek aan ons
willen binden.

Het doel van de stichting Intergalactic Environmentalists is het opruimen van afval op extreme plekken en het bevorderen van een duurzaam gebruik van Aarde en Ruimte.

Om dit doel te bereiken hebben we de volgende beleidsterreinen vastgesteld:

1) Habitat: Mars

Het creëren van een Mars simulatie ergens in Nederland. Deze habitat waarin
vrijwilligers een periode zullen leven alsof ze op mars zijn moet uitgroeien tot een
centrum voor experimenteel educatief en sociaal-maatschappelijk denken. Alles is
gericht op zo min mogelijk impact (zero waste), zowel als leerervaring voor de
toekomstige habitat op planeet Mars als voor nu op onze planeet Aarde.
We vragen scholen om mee te denken aan de manier waarop de simulatie op een
duurzame manier ingevuld kan worden, en onderzoeken daarna wat voor effect het
leven op Mars heeft op een sociaal maatschappelijk vlak.
 
Door de succesvolle expositie in Utrecht (2022) werden we gesterkt door een brede interesse onder alle lagen van de bevolking.
Wel was er duidelijk verschil in duur van het verblijf in de expositie. Dit heeft ons gebracht tot een nieuwe DOELSTELLING waarbij
niet alleen de westerse&mannelijke ruimtevaart ontwillingen maar ook die van vrouwen en de Arabische wereld zeker een plek moeten krijgen.
 
Door te vragen aan bezoekers, "wat zou u naar mars meenemen?" kwam een schat aan immaterieel erfgoed te voorschijn.
Als stichting voelt het als een doelstelling om deze te bewaren en te ordenen maar vooral ook dit uit alle lagen van de bevolking te moeten kunnen ophalen.

 

2) Moonmission2030

We hebben onszelf een probleemopstelling opgelegd waarbij een plastic zak die op de
Maan ligt opgeruimd moet worden. Dit probleem hebben we in meerdere, kleinere
problemen opgesplitst en deze hebben we voorgelegd aan verschillende Technasia
(middelbare scholen gericht op technisch onderwijs).

In 2019 hebben een 4-tal teams van verschillende scholen zich ingeschreven voor de
wedstrijd van dit jaar, en een 4-tal teams doen (non-competitief) mee met wedstrijden
van voorgaande jaren.
Doelstelling voor de komende 3 jaar is elk jaar een wedstrijd uit te schrijven met elk jaar
een ander onderdeel van het probleem. Wij hopen ook contact te leggen met European
Space Agency -education departement waarbij de Moonmission onderdeel wordt van de
challenges die ESA aanbiedt.

3) 12Summits

Elke provincie in Nederland kent haar hoogste punt. Als onderdeel van de extreme
plekken op aarde beginnen we in Nederland met opruimen, waarbij we omwonenden
van het topografische hoogste punt motiveren mee te doen met de clean-up. Deze
omwonenden zijn zowel private personen als bedrijven.
In 2019 is de hoogste berg van de provincie Zuid-Holland succesvol beklommen en
schoon gemaakt. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het beklimmen van de
hoogste berg van de provincie Utrecht in 2020
Doelstelling voor de komende 3 jaar is elk jaar een clean up te organiseren en een link te
leggen met een summit-clean-up ergens anders ter wereld en deze te ondersteunen.

4) Intergalactic Environmentalists expositie

Stichting Intergalactic Environmentalists organiseert exposities en evenementen
waarbij kunstenaars worden uitgenodigd die zich met hun thema’s op het raakvlak van
maatschappelijk, wetenschappelijk en milieudefensie begeven. In 2019 en 2020 zijn er
meerdere fondsen aangeschreven voor financieel draagvlak te krijgen. Eind 2019 was

stichting STROOM akkoord en kon de organisatie starten voor de Intergalactic
Environmentalist Expo #1, die plaatsvond in Maart 2020.
Doelstelling voor de komende 3 jaar is het organiseren van volgende exposities, waarbij
ook lezingen en andere activiteiten gehouden worden. Wij hopen hierbij op te schalen
(grotere expositieruimten en elk jaar meer bezoekers) met als einddoel een vaste
bijdrage aan gerelateerde exposities / musea die bij ons thema aansluiten.

financiën

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen
beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van bestuursfuncties worden
vergoed, mits niet bovenmatig.

De stichting verwerft haar inkomsten door schenken en giften in geld en natura. Verder zoekt

zij actief sponsering en verwacht ze een (vrijwillige) bijdrage van bezoekers van de mars-
habitat. De stichting heeft geen winstoogmerk, Alle inkomsten vloeien terug in het instant

houden van de 4 thema’s. Zo zullen de bijdrage van bezoekers worden gebruikt voor het
instant houden van en het uitbreiden van de habitat.

De wijze waarop het vermogen zal worden besteed.

De stichting hanteert een plafond van 10% van inkomsten als bijdrage in de operationele
kosten van de stichting. Denk aan reiskosten, website hosting, De stichting wil 70% van de
inkomsten besteden aan bovenstaand geschreven projecten. Hieruit volgt dat de stichting
maximaal 20% gebruikt als reserve.

De wijze waarop het vermogen zal worden beheerd

De stichting bankiert bij de Triodos bank, het vermogen zal deels op een lopende rekening
deels op een bijbehorende spaarrekening worden beheerd. Beleggen van het vermogen
behoort de eerste 3 jaar niet tot mogelijkheden.

De wijze waarop het vermogen wordt gecontroleerd

De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door VJ-assist

Stichting Intergalactic Environmentalists 

Jaarrekening 2021

jaarrekening op aanvraag


 

Stichting Intergalactic Environmentalists 

Jaarrekening 2020

Stichting IE financieel jaaroverzicht 2020 download (pdf)

De stichting voert sinds haar oprichting haar boekhouding bij de Triodos Bank.
Bij oprichting was er een schenking van Fonds Berger daarnaast krijgt zij uit het bedrijfsleven
een maandelijkse bijdrage. (Financieel jaaroverzicht Triodos bank als bijlage)


jaaroverzicht 2019

stichting IE financieel jaaroverzicht 2019 (download pdf)

Scroll to Top