Inrichting van de stichting

update:
Voorzitter Yorick , feitelijk vanaf Q1 (2024) wordt in Q3 officieel overgenomen door Arnout Schaap
Penningmeester Arnout wordt in Q4 overgenomen door Annelotte Weert
Secretaris wordt in Q3 overgenomen door Mathe van der Velden

Voorzitter: Arnout Schaap

Secretaris: Mathé van der Velden

Penningmeester: Annelotte Weert

Het bestuur van de stichting is verkozen en moet zich volgens de statuten neergelegd bij

Notaris Wijts & ten Brink te Haarlem houden aan de geldende regels o.a.

verkiezingstermijnen.

Ten tijde van de oprichting hebben alle bestuursleden een VOG-verklaring overlegd en zal

een nieuw bestuurslid ook de verplichting hebben een VOG-verklaring te overleggen. Dit

geld ook voor gezichtsbepalende personen betrokken bij de stichting.

De statuten opgesteld door notaris Wijts & ten Brink te Haarlem maakt dat het bestuur altijd

in meerderheid moet beslissen over het vermogen van de stichting.

Doelstelling 2024

Algemeen geldt dat we door het brede spectrum van thema’s een breed publiek aan ons
willen binden.

Verslag van activiteiten:

 

2022:
Door de Corona maatregelen zijn alle activiteiten op laag pitje gekomen

 

2023:
De stichting was succesvol in het aanvragen van 2 subsidies. Beide met de focus op de Mars-Habitat. Beide met uitvoer in 2024 (zie 2024)

 

2024:
De stichting steekt op dit moment veel tijd in het verkrijgen van 2 subsidies (provincie Gelderland en provincie Brabant) hiervoor moet samenwerking worden gezocht met ten minste 2 musea en 4 scholen en 2 geregistreerde kunstenaars. Op dit moment wordt de stichting pro-bono geholpen door Nathalie (medewerker culturele organisatie op tijdelijke basis ) om dit te realiseren. 

 

De Mars-Habitat heeft door subsidie uit 2023 een “boost” gekregen en kon onder andere ruimte worden gehuurd in Utrecht om de Habitat “in-door” op te bouwen. Verder zijn er 2 kunstenaars actief betrokken geweest bij verder inrichting van de habitat. 

Door deze input kan de habitat in 2024 twee keer worden opgebouwd en aan het publiek getoond worden. 

 

Het Moonmission project is nog door 1 Technasium opgepakt (Alphen aan de Rijn) en zal t.z.t worden uit gefaseerd. 

 

12 Summits:

Dit project wordt door de dhr D. den Heeten verder opgepakt. Het idee is de 12 Summits al fietsend (samen met lokale fiets- (wielren) groepjes) zwerfafval vrij te maken. Start van dit fiets project is in de zomer van 2024 

 

Expositie

Er zijn geen exposities gepland

 

Doorkijk naar 2025 

De stichting verwacht de habitat minimaal 2 maanden te kunnen plaatsen waarbij 50% van de tijd deze geopend is voor publiek en 50% van de tijd gesloten is voor (semi) wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt gezocht naar een indoor ruimte waar de habitat langer kan staan en minder weergevoelig is. 

 

De stichting evalueert de 12 Summits acties van 2024 en past deze aan met als doel het een jaarlijks terugkerend fiets event van te maken

 

De stichting is van voornemens het lesprogramma voor technasia om te buigen van moon-mission naar mars-mission.Het doel van de stichting Intergalactic Environmentalists is het opruimen van afval op extreme plekken en het bevorderen van een duurzaam gebruik van Aarde en Ruimte.

Om dit doel te bereiken hebben we de volgende beleidsterreinen vastgesteld:

1) Habitat: Mars

Het creëren van een Mars simulatie ergens in Nederland. Deze habitat waarin
vrijwilligers een periode zullen leven alsof ze op mars zijn moet uitgroeien tot een
centrum voor experimenteel educatief en sociaal-maatschappelijk denken. Alles is
gericht op zo min mogelijk impact (zero waste), zowel als leerervaring voor de
toekomstige habitat op planeet Mars als voor nu op onze planeet Aarde.
We vragen scholen om mee te denken aan de manier waarop de simulatie op een
duurzame manier ingevuld kan worden, en onderzoeken daarna wat voor effect het
leven op Mars heeft op een sociaal maatschappelijk vlak.
 
Door de succesvolle expositie in Utrecht 900 (2022) en Utrecht Castellum (2024) werden we gesterkt door een brede interesse onder alle lagen van de bevolking.
Wel was er duidelijk verschil in duur van het verblijf in de expositie. Dit heeft ons gebracht tot een nieuwe DOELSTELLING waarbij
niet alleen de westerse&mannelijke ruimtevaart ontwillingen maar ook die van vrouwen en de Arabische wereld zeker een plek moeten krijgen.
 
Door te vragen aan bezoekers, “wat zou u naar mars meenemen?” kwam een schat aan immaterieel erfgoed te voorschijn.
Als stichting voelt het als een doelstelling om deze te bewaren en te ordenen maar vooral ook dit uit alle lagen van de bevolking te moeten kunnen ophalen.

2) Moonmission2030

We hebben onszelf een probleemopstelling opgelegd waarbij een plastic zak die op de
Maan ligt opgeruimd moet worden. Dit probleem hebben we in meerdere, kleinere
problemen opgesplitst en deze hebben we voorgelegd aan verschillende Technasia
(middelbare scholen gericht op technisch onderwijs).

In 2019 hebben een 4-tal teams van verschillende scholen zich ingeschreven voor de
wedstrijd van dit jaar, en een 4-tal teams doen (non-competitief) mee met wedstrijden
van voorgaande jaren.
Doelstelling voor de komende 3 jaar is elk jaar een wedstrijd uit te schrijven met elk jaar
een ander onderdeel van het probleem. Wij hopen ook contact te leggen met European
Space Agency -education departement waarbij de Moonmission onderdeel wordt van de
challenges die ESA aanbiedt.

3) 12Summits

Elke provincie in Nederland kent haar hoogste punt. Als onderdeel van de extreme
plekken op aarde beginnen we in Nederland met opruimen, waarbij we omwonenden
van het topografische hoogste punt motiveren mee te doen met de clean-up. Deze
omwonenden zijn zowel private personen als bedrijven.
In 2019 is de hoogste berg van de provincie Zuid-Holland succesvol beklommen en
schoon gemaakt. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het beklimmen van de
hoogste berg van de provincie Utrecht in 2020
Doelstelling voor de komende 3 jaar is elk jaar een clean up te organiseren en een link te
leggen met een summit-clean-up ergens anders ter wereld en deze te ondersteunen.

4) Intergalactic Environmentalists expositie

Stichting Intergalactic Environmentalists organiseert exposities en evenementen
waarbij kunstenaars worden uitgenodigd die zich met hun thema’s op het raakvlak van
maatschappelijk, wetenschappelijk en milieudefensie begeven. In 2019 en 2020 zijn er
meerdere fondsen aangeschreven voor financieel draagvlak te krijgen. Eind 2019 was

stichting STROOM akkoord en kon de organisatie starten voor de Intergalactic
Environmentalist Expo #1, die plaatsvond in Maart 2020.
Doelstelling voor de komende 3 jaar is het organiseren van volgende exposities, waarbij
ook lezingen en andere activiteiten gehouden worden. Wij hopen hierbij op te schalen
(grotere expositieruimten en elk jaar meer bezoekers) met als einddoel een vaste
bijdrage aan gerelateerde exposities / musea die bij ons thema aansluiten.

financiën

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen
beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van bestuursfuncties worden
vergoed, mits niet bovenmatig.

De stichting verwerft haar inkomsten door schenken en giften in geld en natura. Verder zoekt zij actief sponsering en verwacht ze een (vrijwillige) bijdrage van bezoekers van de mars-
habitat. De stichting heeft geen winstoogmerk, Alle inkomsten vloeien terug in het instant

houden van de 4 thema’s. Zo zullen de bijdrage van bezoekers worden gebruikt voor het
instant houden van en het uitbreiden van de habitat.

De wijze waarop het vermogen zal worden besteed.

De stichting hanteert een plafond van 10% van inkomsten als bijdrage in de operationele
kosten van de stichting. Denk aan reiskosten, website hosting, De stichting wil 70% van de
inkomsten besteden aan bovenstaand geschreven projecten. Hieruit volgt dat de stichting
maximaal 20% gebruikt als reserve.

De wijze waarop het vermogen zal worden beheerd

De stichting bankiert bij de Triodos bank, het vermogen zal deels op een lopende rekening
deels op een bijbehorende spaarrekening worden beheerd. Beleggen van het vermogen
behoort de eerste 3 jaar niet tot mogelijkheden.

De wijze waarop het vermogen wordt gecontroleerd

De boekhouding wordt jaarlijks verricht door Finovion financiële administratie.

Stichting Intergalactic Environmentalists 

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022


Jaarrekening 
2021

jaarrekening op aanvraag


 

Stichting Intergalactic Environmentalists 

Jaarrekening 2020

Stichting IE financieel jaaroverzicht 2020 download (pdf)

De stichting voert sinds haar oprichting haar boekhouding bij de Triodos Bank.
Bij oprichting was er een schenking van Fonds Berger daarnaast krijgt zij uit het bedrijfsleven
een maandelijkse bijdrage. (Financieel jaaroverzicht Triodos bank als bijlage)

jaaroverzicht 2019

stichting IE financieel jaaroverzicht 2019 (download pdf)

Scroll to Top